I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Prezentowany regulamin, określany dalej jako „Regulamin”, jest elementem Umowy, określanej dalej „Umową”, o świadczenie usług serwisu lajki.com.pl, określanego dalej „Serwisem”, definiuje reguły korzystania z usług wyszczególnionych na stronie https://lajki.com.pl , zwanych dalej „Usługami” lub „Usługą”.

1.2. Serwis funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa polskiego, przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016 („RODO”) i innych właściwych przepisów prawa.

1.3. Usługodawca - APROCH LTD z siedzibą w High Street North,London E6 2JA nr Companies ID 12935042.

1.4. Usługobiorca - osoba pełnoletnia, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i stworzyła Konto w Serwisie, dokonując dobrowolnej rejestracji. Usługobiorcą określa się również dowolny inny podmiot, który korzysta z Serwisu i posiada w nim Konto.

1.5. Konto - element Serwisu przygotowany dla Usługobiorcy, z którego można korzystać pod indywidualnym adresem WWW przy użyciu linka udostępnianego przez Usługodawcę po zalogowaniu.

1.6. Używając Serwisu, Usługobiorca oświadcza, że przeczytał Regulamin i akceptuje jego postanowienia.

II. ZAKŁADANIE KONTA

2.1. Aby założyć Konto, trzeba podać informacje żądane przez Usługodawcę. Podanie ich jest konieczne do założenia Konta. Zakres danych udostępnianych przez Usługobiorcę przy tworzenia Konta spełnia zasadę minimalizacji określoną w art. 5 ust. 1 lit. C RODO.

2.2. Założenie Konta oznacza zawarcie Umowy.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

3.1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.

3.2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowości w świadczeniu Usługi, które wynikają z:

3.2.1. niewłaściwego działania przeglądarki internetowej Usługobiorcy,

3.2.2. nieprawidłowego działania łącza internetowego,

3.2.3. innych przyczyn, na które Usługodawca nie ma wpływu.

3.3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Usługobiorcę hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.

3.4. Usługodawca daje sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi i zablokowania Konta w następujących sytuacjach:

3.4.1. naruszenia przez Usługobiorcę któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu lub umowy łączącej strony,

3.4.2. wykorzystywania Konta w sposób łamiący obowiązujące przepisy prawne,

3.4.3. nieuregulowania przez Usługobiorcę faktury wystawionej przez Usługodawcę.

3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania uaktualnień Serwisu oraz zasobów technologicznych wykorzystywanych do świadczenia Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych uniemożliwienia dostępu do Usługi. Usługodawca zrobi wszystko, żeby prace techniczne i aktualizacyjne powodowały jak najmniejsze komplikacje dla Usługobiorcy. Usługodawca nie zapewnia określonego poziomu (tzw. SLA) dostępu do Serwisu.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

4.1. Do Usługobiorcy należą dane podawane w ramach Konta, z zastrzeżeniem pkt. 4.4.

4.2. Usługobiorca nie ma prawa do przenoszenia praw przysługujących mu ze względu na zawarcie Umowy z Usługodawcą na inne podmioty lub osoby bez zgody Usługodawcy sporządzonej na piśmie pod rygorem nieważności.

V. ŚWIADCZENIE USŁUGI

5.1. Usługa jest realizowana zdalnie.

5.2. Po założeniu Konta Usługi świadczone są przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub jej wypowiedzenia z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

5.3. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu pod postacią dokumentów elektronicznych i przekazywanie ich elektronicznie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

5.4. Usługodawca po zaprzestaniu świadczenia Usług będzie dysponował danymi Usługobiorcy wskazanymi w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami bądź z myślą o rozliczeniu Usługi.

5.5. Usługodawca ma prawo do modyfikacji bądź uaktualnienia zakresu oferowanych Usług, przede wszystkim poprzez dodanie nowych funkcji Serwisu. Nie prowadzi to do zmian w treści Umowy ani Regulaminu.

5.6. Aby skorzystać z Usługi, należy doładować Konto i opłacić wybraną usługę, korzystając w tym celu z przelewu bankowego lub serwisu PayPal.com.

5.7. Serwis nie gwarantuje określonego czasu realizacji usługi.

5.8. Ceny poszczególnych usług są ujęte na stronie https://lajki.com.pl/services i mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym Usługobiorców, podobnie jak rodzaje samych usług.

5.9. W razie całkowitego lub częściowego niezrealizowana zamówienia środki są zwracane Usługobiorcy na Koncie.

5.10. Anulowanie Usługi jest możliwe po 3 dniach w sytuacji, gdy wartość wskaźnika Usługi (liczba fanów, polubieni, wyświetleń itd.) nie wzrasta. W innych przypadkach anulowanie Usługi nie jest możliwe.


VI. REKLAMACJE

6.1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi opisane w Regulaminie nie są świadczone lub są świadczone nieprawidłowo.

6.2. Reklamacje sporządza się w formie pisemnej, wysyłając ją na adres Usługodawcy albo jako wiadomość e-mail wysłana na adres admin@lajki.com.pl.pl.

6.3. Reklamacja odnosząca się do nienależytego funkcjonowania Serwisu powinna obejmować informacje o: Koncie, Usługobiorcy, czasie i okolicznościach wystąpienia problemu. W reklamacji powinno się opisać również rodzaj i numer wersji używanej przeglądarki internetowej. W razie pojawienia się informacji o błędzie należy przekazać Usługodawcy jej dokładną treść. Reklamację należy złożyć zaraz po pojawieniu się problemu.

6.4. Reklamacja w związku z wartością faktury powinna obejmować numer, kwotę i datę wystawienia faktury.

6.5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia.

6.6 Reklamacje nie będą uwzględniane jeżeli zamówiona usługa posiadała oznaczenie "Brak Gwarancji"

6.7 Reklamacje nie będą uwzględniane jeżeli w zamówieniu został podany błędny link do zamówienia .

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

7.1. Wyłączne prawa autorskie i własnościowe do Usługi są własnością Usługodawcy i są chronione przepisami właściwego prawa autorskiego oraz traktatami międzynarodowymi.

7.2. Poprzez korzystanie z Usługi Usługobiorca nie otrzymuje autorskich praw majątkowych do Usługi.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Koniecznym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet zaopatrzonego w dowolną przeglądarkę internetową.

8.2. Usługodawca może zmieniać Regulamin. W razie wprowadzenia modyfikacji w Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorców.

8.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu i nie daje gwarancji w tym zakresie, jeżeli nie można mu udowodnić działania umyślnego.

8.4. Prawem odpowiednim dla świadczenia Usługi i działania Serwisu jest prawo polskie.


Aproch LTD w Oferteo.pl